هدف کلی :
کسب توانایی و مهارت دانشجویان در زمینه بررسی بیمار ESRD و تصمیم گیری مناسب در انتخاب اولویتها و پیگیری وضع بیمار و خانواده با تأکید برپیشگیری و آموزش و کاربرد یافته های علمی در عرصه همودیالیز براساس فرآیند پرستاری
اهداف رفتاری : پس از گذراندن این واحد عملی از دانشجویان انتظار می رود که قادر باشند :
1. ارتباط مؤثر با مددجو برقرار نمایند.
2. نظم و مسئولیتهای حرفه ای در مراقبت مستمر از مددجو را رعایت بنمایند.
3. آزمایشات تشخیصی سیستم ادراری را مورد بحث قرار دهند.
4.مراقبتهای پرستاری را براساس فرآیند پرستاری از بیماران دیالیزی بعمل آورند.
5. انواع راههای دسترسی عروقی برای انجام دیالیز را شرح دهند.
6. سیستم دیالیز را قبل از شروع دیالیز بیمار آماده نمایند.
7. ست بندی ،تست و پرایمینگ مسیر دیالیز را به درستی انجام دهند.
8. مراقبتهای پرستاری حین دیالیز را برای بیمار ارائه دهند.
9. انواع روشهای کنترل و کاهش وزن در بیماران را بکار ببندند.
10. انواع روشهای درمانی دیالیز را شرح دهند.
11. آموزش به بیمار و خانواده را به صورت عملی براساس فرآیند پرستاری انجام دهند.
12. مراقبتهای پرستاری به بیمار را هنگام ختم دیالیز و پس از آن بعمل آورند.
13. توجهات لازم از دستگاه دیالیز را پس از جدانمودن بیمار بعمل آورند.
14.تکنیک پذیرش و ترخیص بیماران را طبق روتین بخش به درستی انجام دهند .
15. روشهای پیشگیری و درمان عوارض دیالیز را بکار گیرند.
16. روش صحیح خونگیری و تزریق خون به بیماران را شرح دهند .
17. داروهای مصرفی بیماران را از نظر انواع، مراقبتها، عوارض و ... شرح دهند .
18. دوز مناسب هپارین برای هر بیمار را بر اساس وزن خشک محاسبه نمایند.
19. رژیم غذایی مناسب با احتیاجات بیماران را تنظیم نمایند.
20. روشهای کنترل و تعیین وزن خشک بیماران را بکار ببندند.
21. نحوه محاسبه و برقراریTMP بیماران را در صورت نیاز به درستی انجام دهند.
22. روشهای کنترل و تعیین کفایت دیالیز را برای هر بیمار شرح دهند.
23. گزارش پرستاری را به طور صحیح و برگه دیالیز را  ثبت نمایند.
24. انواع و اصول دیالیز صفاقی را شرح دهند.


فعالیت دانشجویان :

1-  حضور به موقع در محیط کارآموزی و رعایت ضوابط کارآموزی

2- با مددجو ،خانواده وی ،استاد بالینی و سایر اعضای تیم بهداشتی و درمانی بطور صحیح ارتباط برقرا رکرده و همکاری نماید .

3-اصول صحیح صرفه جویی در استفاده از وسایل مصرفی و غی رمصرفی رعایت نماید 

4-  شرکت فعال در امور محوله

5--  شرکت فعال در بحث های گروهی داخل بخش به منظور مرور مطالب و ارائه کنفرانس

6-  گرفتن شرح حال کامل

7-  نوشتن فرآیند پرستاری

8- ارائه گزارش روزانه بیماران 

9- ارائه تکلیف بالینی مشخص شده توسط استاد بالینی 

10-در محدوده وظایف حرفه ای مسئولانه و با علاقه عمل نماید