دانشجویان محترم بهترین گزینه را انتخاب ودرپاسخنامه علامت بزنید.

آقای 56 ساله ای که به علت بیماری دیابت و نارسایی مزمن کلیه به تازگی تحت  درمان با همودیالیز قرار گرفته است.

 با توجه به اطلاعات داده شده درمان مناسب برای هیپرپاراتیروئید ثانویه بیمار کدام است؟

PTH: 450 pg/ml, Ca: 8.8 mg/dl, PH: 5.4 mg/dl (2.8-4.3)

  

الف: شروع سیناکلست

ب: کلسیترویول

ج: کاهش فسفر غذا

د: کربنات کلسیم

ه: افزایش  دفعات دیالیز

بیمار خانم 50 ساله ای که به تازگی تحت درمان با همودیالیز قرار گرفته است پس از یک ماه درمان با اپرکس 18000 واحد در هفته هموگلوبین وی 7/7 است. آزمایش مدفوع خون نشان

نمی دهد. مرحله بعدی برای درمان کم خونی نامبرده چیست؟

 

الف: افزایش میزان اپرکس به میزان 30%

ب: کار اضافه ی لازم نیست  انجام دهیم و آزمایش را یک ماه دیگر تکرار می کنیم.

ج: آزمایش میزان سرم آهن-TIBC و ذخیره آهن (فریتین) انجام می دهیم

د: نوع اپرکس را عوض کنیم (تجویز ارتیرووپوتین با نیمه عمر بالا)

تمام موارد ذیل برای پیشگیری کاهش فشار خون هنگام دیالیز موثر است بجز؟

 

الف: استفاده از محلول بیکربنات در محلول دیالیز بجای استات

ب: استفاده از محلول دیالیز با غلظت سدیم حدود یا بیشتر از 140 meq/L

ج: کاهش دمای محلول دیالیز (34 تا 36 درجه سانتی گراد)

د: مصرف قند و غذا هنگام دیالیز

ه: افزایش وزن بیماران کمتر از یک کیلوگرم در روز