دانشجویان محترم بهترین گزینه را انتخاب ودرپاسخنامه علامت بزنید.

11-کدام اقدام هر12ساعت درمراحل اولیه بعدازشنت گذاری بایستی مرتبا انجام داد؟

اللف)کنترل فشارخون دردست بدون شنت                                      ب)سمع ناحیه شنت 

 ج)لمس ناحیه شنت                                                                 د)کنترل ببض قسمت پروگزیمال شنت 

12-معیارمناسب جهت تعیین اولترافیلتراسیون چیست؟

الف)وزن بیمار                      ب)میزان دفع ادرار                        ج)BUN,CR                       د)Na,k

13-اگربیماردیالیزی درحین دیالیزدچارهیپوتانسیون گرددچه اقدامی انجام می دهیم؟

الف)تزریق دوپامین به میزان 5میکروگرم                                  

ب)تزریق دوبوتامین به میزان 50میکروگرم

ج)تزریق نرمال سالین به میزان100سی سی بصورت آزاد        

د)تزریق نرمال سالین به میزان 1000سی سی درطی4ساعت

14-پرستاران بخشدیالیزدرمعرض کدامیک ازعفونتهای ویروسی قابل پیشگیری می باشند؟

الف)هپاتیت B                    ب)هپاتیت A                                  ج)هپاتیت                        Cد)ایدز

15-دلیل خارش در بیماران دیالیزی چیست؟

الف)افزایش هورمون پاراتورمون        ب)افزایش کلسیم             ج)کاهش هورمون ADH          د)کاهش سدیم سرم

16-شایعترین عارضه کاتتریزاسیون ورید ساب کلاوین چیست؟

الف)ترومبوز                                 ب)عفونت                    ج)خونریزی                         د)پنوموتوراکس

17-هدف از انجام همودیالیزچیست؟

الف)درمان نارسایی مزمن کلیوی                                                 ب)کنترل کامل اورمی در بیمار

ج)کمک به تنظیم آب والکترولیت ها                                             د)کنترل کامل آرترواسکلروز

18-بیماران همودیالیزی مستعدکدامیک از بیماریها می باشند؟

الف)نارسایی مزمن کلیه                      ب)سنگ کلیه               ج) عفونت مثانه                          د)هپاتیت

19-پرستاردرآموزش تغذیه به بیماردیالیزی(اورمیک)کدامیک ازرژیم های زیررا توصیه می نماید؟

الف)کم پروتئین وکربوئیدرات کافی وپرویتامین

ب)پروتئین کم،پرویتامین ومایعات  زیاد

ج)پرپتاسیم ،مایعات زیادوپرویتامین

د)کم نمک،کم پروتئین وکربوئیدرات کافی

20-کدام یک ازسرم ها قبل ازشروع همودیالیز آماده وبالای سربیمارقرار داده می شود؟

الف)نرمال سالین                       ب)رینگرلاکتات                      ج)رینگر                           د)دکسترو