دانشجویان محترم بهترین گزینه را انتخاب ودرپاسخنامه علامت بزنید.

1-تفاوت جریان خون وریدی کلیه با سایراحشاء داخل شکمی چیست؟

الف)بالا بودن میزان اکسیژن                                  ب)بالا بودن میزان دی اکسیدکربن

ج)عدم عبوراز وریدپورت                                     د)عدم ورود به ورید اجوف تحتانی

2-میزان فیلتراسیون گلومرولی در یک فرد بالغ سالم چقدراست؟

الف)125میلی لیتردر دقیقه                                     ب)180میلی لیتردر دقیقه

ج)30سی سی در ساعت                                        د)750سی سی در24ساعت

3-شایعترین دلیل کلیوی نارسائی کلیه چیست؟

الف)شوک                                                      ب)نکرور حاد توبولی

ج)هیپرتروفی خوش خیم پروستات                          د)گلومرونفریت

4-کدام یون را کلیه بطورکامل بازجذب می کند؟

الف)سدیم                                  ب)پتاسیم                           ج)منیزیم                          د)فسفر

5-بیماران مبتلا در مراحل اولیه نارسایی مزمن کلیه با کدامیک از علائم ذیل مواجه می شود؟

الف)anuria oliguria                                                          ب) oliguria polyuria

ج)hyposthenuria polyuria                                                د)oliguria hyposthenuria

6-میزان افزایش کراتی نین درنارسایی حاد کلیه چگونه است؟

الف)2-1میلی گرم دودسی لیترهر1تا2سال                        ب)2-1میلی گرم در دسی لیترهر24تا48ساعت

ج)30-15میلی گرم دردسی لیترهر24تا48ساعت                 د)30-15میلی گرم در دسی لیترهر1تا2سال

7-آزمایشات مناسب جهت بررسی میزان پروتئین دریافتی در بیماران دیالیزی را نام ببریید؟

الف)Bun-cr               ب)Albumin-cr                   ج)                Bun-Albuminد)Total protein-cr

8-سندرم عدم تعادل چیست؟

الف)حالتی که دفع پتاسیم بیش از کلسیم وفسفرمی باشد.     

 ب)کاهش موادمحلول درپلاسما سریع ترازموادمحلول درمغز

ج)حالتی که دفع سدیم پتاسیم بیش از پتاسیم وفسفرمی باشد.   

د)کاهش مواد محلول در مغزسریع تراز موادمحلول درپلاسما

9-کدام یک از روش های دیالیزصفاقی درهرمکانی قابل استفاده می باشد؟

الف)IPD                        ب)CCPD                          ج)CPAD                        د)CCPDtIPD

10-شایعترین عارضه فیستول های شریانی وریدی چیست؟

الف)ترومبوز                 ب)انوریسم                                ج)سندرم سرقت                       د)غفونت