جهت واحد اصول و فنون ساعات مقرر بر اساس لیست در اتاق پراتیک حضور یابید .

 ساعت 8- 30/9

ساعت 10 30/11

ساعت 13 30/14

ردیف

گروه A

ردیف

گروه B

ردیف

گروه C

1

فاضلی 

1

عروجی 

1

 اشرف

2

حیدری 

2

خلیلی 

2

زارعی 

3

طالبی 

3

احمدپور 

3

رضایی 

4

مرکزی 

4

وکیلی 

4

 مطهریان 

5

مهر علیان

5

 پریشانی

5

جدیدی

6

  محمدی

6

 رضائی نسب 

6

خداترس 

7

برهانی

7

ابراهیمی 

7

نجفی 

8

مهدی خانی 

8

خواجه 

8

 

9

هاشمی

9

علیرضائی 

9

نوری زاده 

10

جدیدی

10

منصوری 

10

کریمی 

11

رهنما

11

رستمی

11

خادمیان زاده 

12

کشوری

 

 

 

 

13

بهارلو

 

 

 

 

14

عربیان