با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان در اعلام نمرات کارآموزی فوق به اطلاع میرسانم :
1- کلیه دانشجویانی که این واحد را گذرانده اند هر چه سریعتر در جهت تحویل فرم شرح حال بیمار وکار عملی خود تا مورخه 1394/7/7اقدام نمایند در غیر اینصورت نمره اختصاص داده شده به این منظور را دریافت نخواهند کرد و بعد از تحویل نمرات به واحد آموزش اعتراض پذیرفته نخواهد شد .
nurse.ghasemi@gmail.com
2. نمرات بعد از پایان کلیه ی گروههای بخش دیالیز  تا پایان مهر ماه به واحد آموزش تحویل داده میشود و از طریق سایت مربوط به دانشگاه میتوانید نمرات دریافتی خود را پیگیری نمایید