دانشجویان گرامی چارت های تکمیل شده خود را بمدت یک هفته از تاریخ پایان روز دوره کاروزی می توانید به آدرس nurse.ghasemi@gmail.com ارسال نمایید . به چارت های ارسالی خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .