کلیه دانشجویانی که از مورخه 94/4/26 کارورزی بخش دیالیز را شروع کرده اند فرم  جمع اوری اطلاعات شرح حال بخش دیالیز را از قسمت پیوندهای روزانه دانلود و جهت تکمیل آن  در بخش در طول دوره کاروزی اقدام نمایند .